Over Parantee-Psylos

Parantee-Psylos creëert kansen zodat alle personen met een beperking volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities, op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen.

Historiek

Psylos vzw overkoepelde als recreatieve Vlaamse sportfederatie sinds 1971 sportclubs voor sporters met een psychische kwetsbaarheid, meestal met een link naar de geestelijke gezondheidszorg.

Parantee vzw was de unisportfederatie voor G-sporters met een fysieke, visuele, verstandelijke of auditieve beperking met een aanbod van recreatie tot topsport in bepaalde sporttakken.

Op 1 januari 2017 fuseerde Psylos met Parantee tot Parantee-Psylos vzw, de unisportfederatie voor sporters met en beperking. Wij werken aan een gezamenlijke website. Tot dan kan u voor algemene informatie en info over het aanbod naar sporters met een psychische kwetsbaarheid terecht op deze website. Voor informatie over het aanbod naar sporters met een fysieke, visuele, verstandelijke of auditieve beperking kan u terecht op www.parantee.be.

Visie

Elke sporter met een beperking moet zijn sport of bewegingsvorm kunnen uitoefenen in een omgeving waarin hij zich goed voelt en waarbij in de eerste plaats wordt uitgegaan van zijn mogelijkheden. Elke sporter met een beperking zou binnen zijn mogelijkheden én interesse moeten kunnen kiezen waar, met wie en in welke context hij gaat sporten.

Parantee-Psylos vzw focust zich op de mogelijkheden en staat erop dat elke G-sporter de mogelijkheid heeft om kwaliteitsvol te sporten.

Parantee-Psylos vzw zorgt ervoor dat de omgeving weet en (h)erkent dat elke persoon met een beperking de mogelijkheid heeft om te sporten.

Waarden

1. Betrokkenheid: inspraak van en participatie door mensen met beperking verhoogt de betrokkenheid en de zin om dingen op te pakken. We luisteren naar onze clubs, onze sporters, onze vrijwilligers, …. en stemmen onze dienstverlening  hierop af. 

 
2. Diversiteit: elke sporter verdient een kans. We werken klantgericht en vraaggestuurd. Elke sporter moet op een zo normaal mogelijke manier kunnen deelnemen. Elke sporter moet kunnen bewegen binnen zijn mogelijkheden, interesses, keuzes…
 
3. Dynamisme: G-sport is in beweging en Parantee-Psylos beweegt mee. Met nieuwe mogelijkheden, met de evoluties binnen elke sporttak, met innovatieve praktijken, met nieuwe manieren van communiceren, … Parantee-Psylos is voortdurend in beweging om meer mensen met een beperking in beweging te zetten. 
 
4. Respect: we hebben respect voor elkaar, onze eigen grenzen en die van een ander. We respecteren de regels  en afspraken. We werken op een transparante en open manier. We houden rekening met de privacy van elk individu en gaan daar respectvol mee om.
 

 

Filmpje van 5' waarin Filip Meirhaeghe vertelt waarom hij peter van het toenmalige Psylos werd

Publicaties

Parantee-Psylos vzw is, net zoals haar Franstalige partnerfederatie Ligue Handisport Francophone asbl, lid van het Belgian Paralympic Committee. Dit Belgian Paralympic Committee is op haar beurt erkend door het International Paralympic Committee.