FUNdamentals: project laagdrempelig sporten

Met het project netwerkFUNdamentals focust sportfederatie Parantee-Psylos zich specifiek naar jongeren en jongvolwassenen (6-25 jaar) met psychische kwetsbaarheid of die opgroeien bij ouders met psychische kwetsbaarheid. Door lokaal partners uit de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en andere zorginstellingen samen te brengen met meer 'traditionele' sportpartners willen we er in de eerste plaats voor zorgen dat er een lokaal passend aanbod voor deze jongeren gecreëerd wordt. En dat er optimaal met elkaar gedeeld en van elkaar geleerd wordt.

De bijeenkomst van de CANO-sport groep in Leuven op 20 oktober 2017

Hoe dit precies ingevuld zal worden is sterk afhankelijk van de lokale context en aanwezige expertise, accommodatie,… Door het netwerk kunnen er ook bruggen gebouwd worden met meer traditionele sportaanbieders of kunnen er hier diensten ontstaan die meer op maat zijn van de beoogde jongeren. Op die manier is een doorstroming naar de reguliere sport en een opvolgprogramma ook meer mogelijk.

VAN KENNISMAKING TOT SAMENWERKING

Een eerste kennismaking en positieve ervaring zijn essentiële bouwstenen voor een duurzame sportbeoefening. Het netwerk met daarin ook de lokale sportdiensten en dus ook de kennis van het lokale sportlandschap is ideaal om goede vervolgverhalen te schrijven op maat van de jongere in kwestie.

Zo is er bijvoorbeeld JESnet Leuven, het Jeugdzorg- en Sportnetwerk, dat opgericht werd in 2016 en dat lokaal een brug wil bouwen tussen de sectoren van de jeugdzorg en de sport. In een eerste actiejaar werden drie actiepunten opgesteld om een eerste vorm van samenwerking uit te testen. Dat ging over het bekendmaken en promoten van het buurtsport- en SNS-aanbod binnen de jeugdzorg tot het delen van relevante informatie met elkaar via een facebookgroep.

Uit het Leuvense voorbeeld leren we dat die op het eerste zicht kleine stapjes die volgen op een kennismaking stap voor stap kunnen leiden tot grotere voordelen voor samenwerkende partijen. Zo kan een organisatie zijn aanbod bijvoorbeeld openstellen voor andere geïnteresseerde sporters of kunnen twee organisaties samen een sportief evenement op poten zetten. De kennismaking met de (buurt)sportdienst opent dan weer misschien deuren voor wat betreft accommodatie of samenwerking met of aansluiting bij de reguliere sportsector.

WINWIN

Concreet wil netwerkFUNdamentals dus mensen uit de GGZ, jeugdzorg en lokale overheid rond de tafel brengen om elkaar te inspireren en versterken in de zoektocht naar een passend sport- en beweegaanbod voor hun jongeren. Tijdens zo’n netwerkmomenten gaan we ook specifiek op zoek naar de meerwaarde voor elke organisatie omdat het de overtuiging is dat enkel dan zo’n samenwerkingen duurzaam kunnen zijn.

Ook Geestig Gezond Sporten, een project waarvan Parantee-Psylos partner is, is een belangrijk puzzelstuk in dit verhaal. Geestig gezond sporten wil sportclubs en de bredere samenleving informeren en oproepen bijzondere aandacht te hebben voor kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden. Door sportclubs te ondersteunen en praktische handvatten aan te reiken wordt gestreefd naar een sportlandschap waar iedereen kan deelnemen ongeacht achtergrond of psychische bagage. Hoe Geestig Gezonder de sportclubs worden, hoe groter de mogelijkheden voor alle jongeren, ook diegenen met een psychische kwetsbaarheid, om op een fijne manier aan sport en beweging te doen en te blijven doen.

ZIN OM AAN TE SLUITEN?

Wie hierbij wenst aan te sluiten, kan contact opnemen met projectbegeleider Tom Van Aken van Parantee-Psylos (tom.vanaken@parantee-psylos.be of 016/22.04.15). NetwerkFUNdamentals is een project laagdrempelig sporten van Parantee-Psylos met steun van de Vlaamse Overheid.

Meer info:

Tom Van Aken
Parantee-Psylos
Secretariaat Leuven: Valkerijgang 26, 3000 Leuven
016/22.04.15
tom.vanaken@parantee-psylos.be